Kentaro Ohki, Nobutaka Kiyokawa, Yuya Saito, Shinsuke Hirabayashi, Kazuhiko Nakabayashi, Hitoshi Ichikawa, Yukihide Momozawa, Kohji Okamura, Ai Yoshimi, Hiroko Ogata-Kawata, Hiromi Sakamoto, Motohiro Kato, Keitaro Fukushima, Daisuke Hasegawa, Hiroko Fukushima, Masako Imai, Ryosuke Kajiwara, Takashi Koike, Isao Komori, Atsushi Matsui, Makiko Mori, Koichi Moriwaki, Yasushi Noguchi, Myoung-ja Park, Takahiro Ueda, Shohei Yamamoto, Koichi Matsuda, Teruhiko Yoshida, Kenji Matsumoto, Kenichiro Hata, Michiaki Kubo, Yoichi Matsubara, Hiroyuki Takahashi, Takashi Fukushima, Yasuhide Hayashi, Katsuyoshi Koh, Atsushi Manabe, Akira Ohara, and for the Tokyo Children’s Cancer Study Group (TCCSG). 2019. “Clinical and Molecular Characteristics of MEF2D Fusion-Positive B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia in Childhood, Including a Novel Translocation Resulting in MEF2D-HNRNPH1 Gene Fusion”. Haematologica 104 (1). Pavia, Italy, 128-37. https://doi.org/10.3324/haematol.2017.186320.