Jingsong He, Qingxiao Chen, Huiyao Gu, Jing Chen, Enfan Zhang, Xing Guo, Xi Huang, Haimeng Yan, DongHua He, Yang Yang, Yi Zhao, Gang Wang, Huang He, Qing Yi, and Zhen Cai. 2018. “Therapeutic Effects of the Novel Subtype-Selective Histone Deacetylase Inhibitor Chidamide on Myeloma-Associated Bone Disease”. Haematologica 103 (8). Pavia, Italy, 1369-79. https://doi.org/10.3324/haematol.2017.181172.