Weihuan Wang, Shuiliang Yu, Jay Myers, Yiwei Wang, William W. Xin, Marwah Albakri, Alison W. Xin, Ming Li, Alex Y. Huang, Wei Xin, Christian W. Siebel, Hillard M. Lazarus, and Lan Zhou. 2017. “Notch2 Blockade Enhances Hematopoietic Stem Cell Mobilization and Homing”. Haematologica 102 (10). Pavia, Italy, 1785-95. https://doi.org/10.3324/haematol.2017.168674.