Chen Wang, Ying-Lei Zhou, Hao Cai, Xin-Qi Cheng, Wei Zhang, Wen-Ying Kang, Xu-Zhen Qin, Ming-Hui Duan, Hui-Juan Han, Xin-Xin Cao, Dao-Bin Zhou, and Jian Li. 2014. “Markedly Elevated Serum Total N-Terminal Propeptide of Type I Collagen Is a Novel Marker for the Diagnosis and Follow up of Patients With POEMS Syndrome”. Haematologica 99 (6). Pavia, Italy, e78-e80. https://doi.org/10.3324/haematol.2013.102962.