Naoto Takahashi, Taiichi Kyo, Yasuhiro Maeda, Takashi Sugihara, Kensuke Usuki, Tatsuya Kawaguchi, Noriko Usui, Shinichiro Okamoto, Yokiko Ohe, Shigeki Ohtake, Kunio Kitamura, Masahide Yamamoto, Hirofumi Teshima, Toshiko Motoji, Toshiharu Tamaki, Kenichi Sawada, and Kazuma Ohyashiki. 2012. “Discontinuation of Imatinib in Japanese Patients With Chronic Myeloid Leukemia”. Haematologica 97 (6). Pavia, Italy, 903-6. https://doi.org/10.3324/haematol.2011.056853.