Juan Du, Jun Huo, Jun Shi, Zhengang Yuan, Chunyang Zhang, Weijun Fu, Hua Jiang, Qing Yi, and Jian Hou. 2011. “Polymorphisms of Nuclear Factor-κB Family Genes Are Associated With Development of Multiple Myeloma and Treatment Outcome in Patients Receiving Bortezomib-Based Regimens”. Haematologica 96 (5). Pavia, Italy, 729-37. https://doi.org/10.3324/haematol.2010.030577.