Haikun Wang, Song Cnhen, Yongmei Chen, Huizhen Wang, Hui Wu, Hongmei Tang, Weipeng Xiong, Jing Ma, Yehua Ge, Qingxian Lu, and Daishu Han. 2007. “The Role of Tyro 3 Subfamily Receptors in the Regulation of Hemostasis and Megakaryocytopoiesis”. Haematologica 92 (5). Pavia, Italy, 643-50. https://doi.org/10.3324/haematol.10939.