ES Ma, AY Chan, SY Ha, GC Chan, WY Au, and LC Chan. 2002. “The (--(SEA)) Alpha-Thalassemia (SEA) Deletion Ameliorates the Clinical Phenotype of beta(0)/beta(+) But Not Necessarily beta(0)/Beta(0) Thalassemia”. Haematologica 87 (4). Pavia, Italy, 443-44. https://doi.org/10.3324/%x.