Shen, Kai-ni, Ya-juan Gao, Long Chang, Lu Zhang, Xin-xin Cao, Zhuang Tian, Yi-ning Wang, Dao-bin Zhou, and Jian Li. 2024. “Efficacy and Safety of Daratumumab Plus Bortezomib and Dexamethasone in Newly Diagnosed Mayo 2004 Stage IIIA or IIIB Light-Chain Amyloidosis: A Prospective Phase II Study”. Haematologica 109 (7). Pavia, Italy, 2355-58. https://doi.org/10.3324/haematol.2024.285145.