Yuan, Xianggui, Yaping Xie, Nengwen Xu, Hui Liu, Panpan Chen, Aiqi Zhao, Yun Liang, and Wenbin Qian. 2024. “Lenalidomide, Rituximab, and Methotrexate Are Effective in Newly Diagnosed Primary Central Nervous System Lymphoma”. Haematologica 109 (6). Pavia, Italy, 2005-9. https://doi.org/10.3324/haematol.2023.284834.