Lu, Zhiyuan, Hanzhi Yu, Yanxia Li, Guangsen Xu, Xiaoxun Li, Yongjun Liu, Yuemao Shen, Zhigang Cai, and Baobing Zhao. 2020. “Phosphatase, Mg<sup>2+</sup>/Mn<sup>2+</sup&gt; Dependent 1B Regulates the Hematopoietic Stem Cells Homeostasis via the Wnt/β-Catenin Signaling”. Haematologica, September. Pavia, Italy. https://doi.org/10.3324/haematol.2023.284305.