Xu, Zheng-Li, Lan-Ping Xu, Yi-Cheng Zhang, Yu-Hong Zhou, Er-Lie Jiang, Jian-Ping Zhang, Bin Fu, Gui-Fang Ouyang, Xian-Min Song, Xue-Jun Zhang, Yu-Jun Dong, Nai-Nong Li, Ling Wang, Xi Zhang, Peng-Cheng He, Fan-Sheng Kong, Hui-Xia Liu, Li Liu, Lin Liu, Tai-Wu Xiao, Wen-Wei Xu, Xiao-Jun Xu, Guo-Lin Yuan, Hai Yi, Dan Yu, Li Yu, and Xiao-Jun Huang. 2020. “The Outcome and Predictive Model of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation Among Elderly Patients With Severe Aplastic Anemia from the Chinese Blood and Marrow Transplant Registry Group”. Haematologica, September. Pavia, Italy. https://doi.org/10.3324/haematol.2023.284581.