Zhou, Jie, Yanyan Xu, Jinhui Shu, Haojie Jiang, Linlin Huang, Min Xu, Junling Liu, Yu Hu, and Heng Mei. 2024. “GPIbα CAAR T Cells Function Like a Trojan Horse to Eliminate Autoreactive B Cells to Treat Immune Thrombocytopenia”. Haematologica 109 (7). Pavia, Italy, 2256-70. https://doi.org/10.3324/haematol.2023.283874.