Xiong, Wenjie, Rui Lyu, Ying Yu, Tingyu Wang, Yuting Yan, Yi Wang, Wei Liu, Gang An, Shuhui Deng, Yan Xu, Weiwei Sui, Wenyang Huang, Dehui Zou, Jianxiang Wang, Lugui Qiu, and Shuhua Yi. 2020. “Rituximab Plus Cyclophosphamide and Dexamethasone <i>versus</i&gt; Bortezomib Plus Cyclophosphamide and Dexamethasone in Newly Diagnosed Symptomatic Waldenström Macroglobulinemia: A Randomized Controlled Trial”. Haematologica, September. Pavia, Italy. https://doi.org/10.3324/haematol.2023.284588.