Ma, Ning, Wei-Bing Wu, Xiang-Yu Zhao, Lan-Ping Xu, Xiao-Hui Zhang, Yu Wang, Xiao-Dong Mo, Yuan-Yuan Zhang, Xiao-Su Zhao, Yu-Qian Sun, Yi-Fei Cheng, Kai-Yan Liu, Ying-Jun Chang, and Xiao-Jun Huang. 2024. “Targeting T<sub>FH</sub> Cells Is a Novel Approach for Donor-Specific Antibody Desensitization of Allograft Candidates: an <i>in vitro</i> and <i>in vivo</i&gt; Study”. Haematologica 109 (4). Pavia, Italy, 1233-46. https://doi.org/10.3324/haematol.2023.283698.