Takamatsu, Hiroyuki, Tomohiro Matsuda, Shohei Mizuno, Tsutomu Takahashi, Shin-ichi Fuchida, Ichiro Hanamura, Keisuke Kataoka, Nobuhiro Tsukada, Morio Matsumoto, Akira Hangaishi, Noriko Doki, Naoyuki Uchida, Masashi Sawa, Yumiko Maruyama, Shingo Kurahashi, Koji Nagafuji, Yoriko Harazaki, Shinichi Kako, Shinsuke Iida, Tatsuo Ichinohe, Yoshinobu Kanda, Yoshiko Atsuta, Kazutaka Sunami, and Multiple Myeloma Working Group in the Japanese Society for Transplantation and Cellular Therapy. 2023. “Changing Trends in the Risk Factors for Second Primary Malignancies After Autologous Stem Cell Transplantation for Multiple Myeloma before and After the Introduction of Proteasome Inhibitors and Immunomodulatory Drugs”. Haematologica 108 (12). Pavia, Italy, 3399-3408. https://doi.org/10.3324/haematol.2023.283202.