Yamashita, Daiki, Hideki Muramatsu, Atsushi Narita, Manabu Wakamatsu, Yusuke Tsumura, Daichi Sajiki, Ryo Maemura, Ayako Yamamori, Masayuki Imaya, Kotaro Narita, Shinsuke Kataoka, Rieko Taniguchi, Nobuhiro Nishio, Yusuke Okuno, Naoto Fujita, Katsuyoshi Koh, Katsutsugu Umeda, Eiji Morihana, Hideto Iwafuchi, Masafumi Ito, Seiji Kojima, Asahito Hama, and Yoshiyuki Takahashi. 2023. “Hematological Abnormalities in Jacobsen Syndrome: Cytopenia of Varying Severities and Morphological Abnormalities in Peripheral Blood and Bone Marrow”. Haematologica 108 (12). Pavia, Italy, 3438-43. https://doi.org/10.3324/haematol.2022.282513.