Wang, Haoyi, Tianshu Yu, Ning An, Yunqi Sun, Pengcheng Xu, Panpan Han, Yajing Zhao, Lingjun Wang, Xiaofei Ni, Yubin Li, Guosheng Li, Yanfeng Liu, Jun Peng, Ming Hou, and Yu Hou. 2022. “Enhancing Regulatory T-Cell Function via Inhibition of High Mobility Group Box 1 Protein Signaling in Immune Thrombocytopenia”. Haematologica 108 (3). Pavia, Italy, 843-58. https://doi.org/10.3324/haematol.2022.281557.