Rai, Shinya, Won Seog Kim, Kiyoshi Ando, Ilseung Choi, Koji Izutsu, Norifumi Tsukamoto, Masahiro Yokoyama, Kunihiro Tsukasaki, Junya Kuroda, Jun Ando, Michihiro Hidaka, Youngil Koh, Hirohiko Shibayama, Toshiki Uchida, Deok Hwan Yang, Kenji Ishitsuka, Kenichi Ishizawa, Jin Seok Kim, Hong Ghi Lee, Hironobu Minami, Hyeon Seok Eom, Mitsutoshi Kurosawa, Jae Hoon Lee, Jong Seok Lee, Won Sik Lee, Hirokazu Nagai, Takero Shindo, Dok Hyun Yoon, Shinichiro Yoshida, Mireille Gillings, Hiroshi Onogi, and Kensei Tobinai. 2023. “Oral HDAC Inhibitor Tucidinostat in Patients With Relapsed or Refractory Peripheral T-Cell Lymphoma: Phase IIb Results”. Haematologica 108 (3). Pavia, Italy, 811-21. https://doi.org/10.3324/haematol.2022.280996.