Sahoo, Binay K., Yuh-Charn Lin, Cheng-Fen Tu, Chien-Chin Lin, Wei-Ju Liao, Fu-An Li, Ling-Hui Li, Kurt Yun Mou, Steve R. Roffler, Shu-Ping Wang, Chi-Tai Yeh, Chi-Yuan Yao, Hsin-An Hou, Wen-Chien Chou, Hwei-Fang Tien, and Ruey-Bing Yang. 2022. “Signal Peptide-CUB-EGF-Like Repeat-Containing Protein 1-Promoted FLT3 Signaling Is Critical for the Initiation and Maintenance of MLL-Rearranged Acute Leukemia”. Haematologica, August. Pavia, Italy. https://doi.org/10.3324/haematol.2022.281151.