Shi, Zhongxun, Jinqin Liu, Yingying Zhao, Lin Yang, Yanan Cai, Peihong Zhang, Zefeng Xu, Tiejun Qin, Shiqiang Qu, Lijuan Pan, Junying Wu, Xin Yan, Zexing Li, Wenjun Zhang, Yiru Yan, Huijun Huang, Gang Huang, Bing Li, Xudong Wu, and Zhijian Xiao. 2022. “<i>ASXL1</i&gt; Mutations Accelerate Bone Marrow Fibrosis via EGR1-TNFA Axis Mediated Neoplastic Fibrocyte Generation in Myeloproliferative Neoplasms”. Haematologica, August. Pavia, Italy. https://doi.org/10.3324/haematol.2021.280320.