Chen, Yilin, Zelin Liu, Jing Zou, Danyu Wang, Wenjuan He, Li Meng, Fanjun Cheng, Yanli Zhang, and Weiming Li. 2022. “Low-Dose Tyrosine Kinase Inhibitors in Patients With Chronic Myeloid Leukemia: A Retrospective Study in China”. Haematologica 107 (8). Pavia, Italy, 1966-70. https://doi.org/10.3324/haematol.2022.280637.