Yang, Min, Wenhao Zhang, Kang Yu, Peng Wang, Hua Jiang, Linjun Chen, Haitao Meng, Yiqin Weng, Rong Tao, Xin Huang, Chongyun Xing, Huamao Wang, Jiangbo Wan, Shasha Wang, Lihui Dai, Amanda Y. Hendrix, Jun Xiao, Wei Wang, Hong Ma, Siguo Hao, Jie Jin, Zonghai Li, and Songfu Jiang. 2022. “A Novel BCMA CAR-T-Cell Therapy With Optimized Human ScFv for Treatment of relapsed/refractory Multiple Myeloma: Results from Phase I Clinical Trials”. Haematologica 107 (8). Pavia, Italy, 1960-65. https://doi.org/10.3324/haematol.2022.280629.