Xu, Xi, Jian Wang, Tong Tong, Wenwen Zhang, Jin Wang, Weiwei Ma, Shunqing Wang, Dunhua Zhou, Jun Wu, Linjia Jiang, and Meng Zhao. 2022. “A Self-Assembled Leucine Polymer Sensitizes Leukemic Stem Cells to Chemotherapy by Inhibiting Autophagy in Acute Myeloid Leukemia”. Haematologica 107 (10). Pavia, Italy, 2344-55. https://doi.org/10.3324/haematol.2021.280290.