Zhang, Xiaofei, Tingting Cong, Lei Wei, Bixi Zhong, Xiaowo Wang, Jin Sun, Shuxia Wang, Meng Michelle Xu, Ping Zhu, Hong Jiang, and Jianwei Wang. 2022. “YTHDF3 Modulates Hematopoietic Stem Cells by Recognizing RNA m<sup>6</sup>A Modification on <i>Ccnd1</I&gt;”. Haematologica 107 (10). Pavia, Italy, 2381-94. https://doi.org/10.3324/haematol.2021.279739.