Shen, Yaoyao, Jiaqian Qi, Jia Chen, Yang Xu, Feng Chen, Xiao Ma, Miao Miao, Shengli Xue, Huiying Qiu, Xiaowen Tang, Yue Han, Suning Chen, Aining Sun, Depei Wu, and Ying Wang. 2021. “Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation from Non-Sibling 10/10 HLA-Matched Related Donors: A Single-Center Experience”. Haematologica 106 (11). Pavia, Italy, 3017-20. https://doi.org/10.3324/haematol.2021.278933.